Kirjoitusalusta.fi
Koko ruutu

Server Notice:

hide

Julkinen työtila Revision 5 Tallennettu Toukokuu 21, 2012

 
     
Hei,
tulossa olevaan poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen jäsenmäärien tarkastukseen liittyen OKM järjestää huomenna keskiviikkona klo 10.30 infotilaisuuden. Tilaisuus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön kokoustila Jukolassa osoitteessa Meritullinkatu 1, Helsinki. Nuorisoyksikön päällikkö Georg Henrik Wrede ja ylitarkastaja Immo Parviainen informoivat tulossa olevan tarkastuksen käytännön toteuttamisesta.
Tilaisuus on avoin tarkastettavien järjestöjen edustajille.
Jäsenluetteloiden lainmukaisuudesta on käyty julkisuudessa viime päivinä keskustelua. Tietosuojavaltuutettu on todennut OKM:lle seuraavaa: "OKM:n asettama tarkastaja voi valtionavustuslain nojalla suoritettavaa tarkastusta toteutettaessa käydä läpi jäsenrekisteritietoja. On tärkeää hahmottaa, että ministeriö viranomaisena ei ota rekistereitä käyttöönsä, vaan asettaa joko viranhaltijansa tekemään tarkastuksen tai teettää tarkastuksen ulkopuolisella taholla."
Tiedoksenne myös OKM:n tiedote tältä päivältä.
15.5.2012
HETI JULKAISTAVISSA 
Poliittisten nuorisojärjestöjen jäsentiedot tarkastetaan paikan päällä
Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkastuttaa ministeriöstä valtionavustuksia vuosina 2008–2012 saaneiden poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen avustuksen saamisen edellytykset. Tarkastuksessa käydään läpi järjestöjen jäsenluettelot.  
Tarkastuksen toteuttavat johtaja Georg Henrik Wrede ja ylitarkastaja Immo Parviainen ministeriön nuorisoyksiköstä. Tarkastukset suoritetaan paikan päällä järjestöjen tiloissa.
Jäsenten määrä ja ikärakenne ovat keskeisellä sijalla poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen valtionavustuskelpoisuutta arvioitaessa. Avustusten jaossa tehdään kokonaisarvio järjestöjen toiminnan laadusta, laajuudesta ja taloudellisuudesta. Jäsenmäärä ei ole ensisijainen kriteeri valtionavustusta jaettaessa.
Julkisuudessa esitetyt epäilyt jäsenluettelotietojen paikkaansa pitävyydestä velvoittavat opetus- ja kulttuuriministeriön teettämään tarkastuksen järjestöjen valtionavustuskelpoisuuden sekä valtionavustuksen saamisen edellytyksistä jäsenluetteloihin merkittyjen jäsentietojen osalta.
Järjestöjen osalta tullaan käymään läpi ajantasainen jäsenluettelo sekä jäsenistössä tapahtuneet muutokset vuosina 2008–2011.Tarkastuksessa selvitetään, miten yhdistyslain mukainen jäsenluettelo on muodostettu ja miten sitä on muutettu. Yhdistyksen säännöt ja hallituksen pöytäkirjat sekä muut vastaavat asiakirjat käydään läpi tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa.
Tarkastuksen aikana voidaan täsmentää tarkastuksen kohteena olevia asiakokonaisuuksia.
 
 
 
Opetusministeriön vastaus:
 
Hei,
 
tiedoksenne tietosuojavaltuutetun kanta asiaan: "OKM:n asettama tarkastaja voi valtionavustuslain nojalla suoritettavaa tarkastusta toteutettaessa käydä läpi jäsenrekisteritietoja. On tärkeää hahmottaa, että ministeriö viranomaisena ei ota rekistereitä käyttöönsä, vaan asettaa joko viranhaltijansa tekemään tarkastuksen tai teettää tarkastuksen ulkopuolisella taholla."
 
 
 
 
 
 
Hyvä vastaanottaja,
 
julkisuudessa on esitetty väitteitä siitä, että poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen opetus- ja kulttuuriministeriöön toimittamissa valtionavustushakemuksissa ja -selvityksissä ilmoitetuissa jäsenmäärissä olisi paikkansapitämättömyyksiä. Valtionavustusjärjestelmä perustuu luottamukseen siitä, että järjestöjen ministeriöön ilmoittamat tiedot pitävät paikkansa. OKM:llä on kuitenkin valtionavustuksia myöntävänä viranomaistahona  tarpeen vaatiessa oikeus tarkastaa ministeriölle hakemuksissa ja selvityksissä  ilmoitettujen tietojen oikeellisuus.   
Valtionavustuslain 16 §:n mukaisen tarkastusoikeuden nojalla opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää järjestöänne toimittamaan OKM:lle seuraavat tiedot:
 
- järjestön ajantasainen jäsenluettelo
sekä
- selvitys jäsenistössä tapahtuneista muutoksista vuosina 2008-2011:
a) tiedot jäseniksi liittyneistä
b) tiedot järjestöstä eronneista ja erotetuista jäsenistä.
 
Tiedot pyydetään toimittamaan arviointi- ja avustustoimikunnan pääsihteeri Laura Tuomiselle (yhteystiedot alla) viipymättä, kuitenkin viimeistään 16.5.2012.
Jäsenrekisteritiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n (621/1999) mukaan salassa pidettäviä. Tietojen käsittelyssä on siksi noudatettava erityistä huolellisuutta. Tietoja ei saa lähettää suojaamattomassa sähköpostissa. Tiedot voi toimittaa paperilla tai sähköisesti muistitikulla.
 
 
Selvityspyyntö tehdään ao. pykälien nojalla:
 
Valtionavustuslaki (688/2001)
16 §. Tarkastusoikeus.
Valtionapuviranomaisella on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. - - -
17 §. Tarkastuksen suorittaminen.
Valtionavustuksen saajan on korvauksetta annettava tarkastusta suorittavalle virkamiehelle ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulle tilintarkastajalle kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset, asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa.
Tarkastusta suorittavalla virkamiehellä ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tilintarkastajalla on oikeus ottaa tarkastuksen kohteena oleva aineisto haltuunsa, jos tarkastaminen sitä edellyttää. Aineiston haltuunotosta on tarkastuksen yhteydessä laadittava pöytäkirja. Siinä on mainittava haltuunoton tarkoitus ja haltuun otettu aineisto. Aineisto on palautettava viipymättä, kun sitä ei enää tarvita tarkastuksen suorittamiseksi.
Tarkastusta suorittavalla virkamiehellä ja 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tilintarkastajalla on oikeus päästä tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa valtionavustuksen saajan hallinnassa tai käytössä oleviin liike-, varasto- tai muihin vastaaviin ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen käytettäviin tiloihin ja muille alueille, joiden oloilla on merkitystä valtionavustuksen myöntämiselle ja käytön valvonnalle. Tarkastusta ei saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.
 
Yhdistyslaki ( 503/1989)
11 §. Jäsenluettelo.
Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.
12 §. Jäseneksi liittyminen.
Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty.
13 §. Yhdistyksestä eroaminen.
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Säännöissä voidaan määrätä, että eroaminen tulee voimaan vasta määrätyn ajan kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta pitemmäksi.
14 §. Yhdistyksestä erottaminen.
Yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. ------
15 §. Erottamismenettely.
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta. ------
Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta.
 
Terveisin,
 
Laura Tuominen
--------------
Pääsihteeri / Generalsekreterare / Secretary General
Nuorisojärjestöjen avustustoimikunta / Ungdomsorganisationernas understödskomission / Youth Organisation Subsidy Committee
 
PL 29, 00023 Valtioneuvosto; PB 29, 00023 Statsrådet; P.O. BOX 29, FI-00023 Government, Finland
Käyntiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki;
Undervisnings- och kulturministeriet, Sjötullsgatan 10, 00170 Helsingfors
TEL +358 400 681 680; FAX +358 9 1607 7132;
E-MAIL laura.tuominen@minedu.fi