Kirjoitusalusta.fi
Koko ruutu

Server Notice:

hide

Julkinen työtila Revision 3 Tallennettu Tammikuu 5, 2012

 
     
Piraattipuolue
Puoluehallituksen toimintaohje
 
Hyväksytty puoluehallituksen kokouksessa 29.12.2011.
 
1. Puoluehallituksen tehtävät ja kokoukset
1.1. Käsiteltävät ja tiedoksi merkittävät asiat
1.2. Keskustelukokoukset
1.3. Kevytkokoukset
1.4. Kokousten koollekutsuminen
1.5. Esitysten laatiminen hyvissä ajoin
1.6. Avoimuus ja pöytäkirjat
1.7. Äänestämismenettelyt
1.8. Varajäsenet ja läsnäolo
1.9. Suunnittelutapaamiset
 
2. Varainkäyttö
2.1. Raha-asiat hallituksen kokouksessa
2.2. Nimenkirjoittajien oikeudet
2.3. Kulukorvauskäytännöt
2.4. Kirjanpito ja kannatustuotekauppa
2.5. Puolue- ja vaalirahoituslakien noudattaminen
2.6. Rahankeräyslain noudattaminen
2.7. Luottamustoimi- ja ehdokasmaksut
 
3. Puolueen luottamustehtävät
3.1. Sääntömääräiset luottamustehtävät
3.2. Muut luottamustehtävät
3.3. Nimittäminen luottamustehtäviin sekä niistä eroaminen ja erottaminen 
 
4. Erityistä huomiota edellyttävät asiat
4.1. Puoluekokouksen koollekutsuminen
4.2. Vaaleihin liittyvät asiat
4.3. Poliittiset linjaukset
4.4. Puolueen tai hallituksen jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
4.5. Esteellisyys
4.6. Henkilötietolain noudattaminen ja rekisteriselosteet
4.7. Ohjeista poikkeaminen ja ohjeiden muuttaminen
 
----------
 
Puoluehallituksen toimintaohje
 
1. Puoluehallituksen tehtävät ja kokoukset
 
1.1. Käsiteltävät ja tiedoksi merkittävät asiat
 
Puoluehallituksen tehtävänä on:
a) hoitaa puolueen asioita huolellisesti lain ja sääntöjen sekä puoluekokouksen päätösten mukaan
b) huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty
c) edustaa yhdistystä oikeustoimia tehtäessä ja viranomaisasioissa
d) antaa tehtäviä piiriyhdistyksille.
 
Puoluehallituksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) puolueen varainkäyttö, ellei tästä ohjeesta, puolueen säännöistä tai yhdistyslaista muuta johdu (ks. luku 2.)
b) puolueen kannanotot, ellei kannanottoa ole annettu puoluekokouksen tehtäväksi
c) puolueen nimissä annettavat lausunnot ja allekirjoitettavat adressit
d) muut päätökset ja toimet, joihin sisältyy poliittisia linjauksia
e) luvan, avustuksen tai muun päätöksen hakeminen viranomaiselta
f) toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisen seuranta ja tarvittavat toimenpiteet niiden toteuttamiseksi
g) uusien jäsenten hyväksyminen
h) muut tässä ohjeessa mainitut sekä yhdistyslaista tai puolueen säännöistä johtuvat asiat
i) muut puoluehallituksen oma-aloitteisesti käsiteltäväksi ottamat asiat.
 
Puoluehallituksen kokouksessa merkitään tiedoksi seuraavat asiat:
a) jäsenen eroaminen puolueesta
b) jäsenen eroaminen hallituksesta tai muusta puolueen luottamustoimesta (ks. kohdat 3.3. ja 4.4.)
c) puoluetta koskevat viranomaisten päätökset ja muut merkittävät yhteydenotot.
 
Asiaan liittyvät säännökset: Yhdistyslaki: 12, 13, 35 §; puolueen säännöt: 3-6, 8-11, 13 §
 
1.2. Keskustelukokoukset
 
Keskustelukokous pidetään sähköisesti ja reaaliaikaisesti. Keskustelukokous voidaan tarvittaessa pitää myös fyysisesti. Keskustelukokouksesta laaditaan pöytäkirja.
 
Seuraavia asioita voidaan käsitellä vain keskustelukokouksissa:
a) toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumisen seuranta ja tarvittavat toimenpiteet niiden toteuttamiseksi
b) puolueen nimissä tehtävät kannanotot, linjaukset ja julkilausumat
c) puoluekokouksen koollekutsuminen
d) puolueen jäsenyydestä, hallituksesta tai luottamustoimesta erottamista koskevat asiat
e) uuden hallituksen järjestäytyminen toimikautensa alkaessa.
 
Keskustelukokouksen ohjeellinen esityslistarunko:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
4. Toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttaminen
5. Muut esille tulevat asiat
6. Kokouksen päättäminen
 
1.3. Kevytkokoukset
 
Kevytkokous pidetään sähköisesti. Kokouksen alkamisesta ja päättämisestä ilmoitetaan sähköpostitse. Alkamista koskevassa viestissä ilmoitetaan esityslista ja kokouksen päättymisaika. Hallituksen jäsenten on ennen päättymisaikaa ilmaistava kannatuksensa tai vastustuksensa käsiteltävänä oleville asioille alkamista koskevassa viestissä kerrotulla tavalla kirjallisesti. Kevytkokouksesta laaditaan pöytäkirja.
 
Kevytkokouksessa käsiteltävänä oleva asia on siirrettävä seuraavaan keskustelukokoukseen, mikäli yksikin hallituksen jäsen vaatii sitä kokouksen aikana. 
 
Seuraavia asioita käsitellään ensisijaisesti vain kevytkokouksessa:
a) ilmoitusasiat (kukin hallituksen jäsen voi kertoa ilmoitusasioita kokouksen aikana)
b) uusien jäsenten hyväksyminen (kevytkokouksessa voidaan käydä keskustelua tietojen oikeellisuudesta)
c) varainkäyttöön liittyvät asiat (raha-asiat), jotka eivät edellytä keskustelua
d) edellisen kevytkokouksen ja sen jälkeen pidettyjen muiden kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen
e) seuraavien kokousten ajankohdista päättäminen
f) muut asiat, jotka eivät edellytä keskustelua.
 
Kevytkokouksen ohjeellinen esityslistarunko:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
4. Ilmoitusasiat
5. Jäsenasiat
6. Raha-asiat
7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkstaminen
8. Seuraavat kokoukset
9. Kokouksen päättäminen
 
1.4. Kokousten koollekutsuminen
 
Puoluehallituksen kokoukset kutsutaan koolle puolueen sääntöjen 6 §:n mukaisesti. Hallituksen päättämästä seuraavan kokouksen ajankohdasta ilmoitetaan kaikille hallituksen jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä voi kutsua kokouksen koolle omasta aloitteestaan sähköpostitse.
 
Asiaan liittyvät säännökset: Puolueen säännöt: 6 §
 
1.5. Esitysten laatiminen hyvissä ajoin
 
Puoluehallituksen päätettäväksi tulevista asioista on oltava esitys valmiina vähintään viisi päivää ennen asiasta päättävää kokousta. Esitys on merkittävä puolueen wikiin ja/tai siitä on lähetettävä sähköpostitse tieto hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Aikataulusta voidaan poiketa perustellusti erityisestä syystä. Hallituksen kokousten esityslistat on julkaistava hyvissä ajoin etukäteen.
 
1.6. Avoimuus ja pöytäkirjat
 
Puoluehallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia. Kaikilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen puheenjohtaja voi tarvittaessa rajoittaa muiden kuin puoluehallituksen jäsenten ja varajäsenten puheoikeutta.
 
Puolueen yksittäistä jäsentä koskevat asiat (kuten jäseneksi liittyminen ja jäsenyydestä eroaminen) käsitellään siten, että jäsenen henkilöllisyys pysyy ainoastaan hallituksen tiedossa. Tämä ei koske puolueen luottamustoimen hoitamiseen liittyviä asioita.
 
Mikäli kokouksessa käsitellään yksityishenkilöitä koskevia tai muita vastaavia arkaluontoisia asioita, hallitus voi päättää, että kokouksessa saavat olla näiden asioiden käsittelyn aikana läsnä vain puoluehallituksen jäsenet ja varajäsenet.
 
Puoluehallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka julkaistaan verkossa siltä osin kuin yksityisyyden suoja tai muut vastaavat seikat eivät sitä estä. Alustava pöytäkirja pyritään julkaisemaan ennen seuraavaa hallituksen kokousta.
 
1.7. Äänestämismenettelyt
 
Henkilövaalit järjestetään puoluehallituksen kokouksissa sähköisellä järjestelmällä, joka takaa riittävän äänestyssalaisuuden. Äänestämismenettelystä päätetään muutoin tapauskohtaisesti.
 
Asiaan liittyvät säännökset: Puolueen säännöt: 6 §
 
1.8. Varajäsenet ja läsnäolo
 
Puoluehallituksen varajäsenet on kutsuttava kaikkiin hallituksen kokouksiin. Varajäsenillä on aina läsnäolo- ja puheoikeus.
 
Kokouksen alkaessa niin monta varajäsentä voi ilmoittautua äänivaltaiseksi kokoukseen, kuin on poissaolevia varsinaisia jäseniä. Mikäli ilmoittautuvia on enemmän kuin paikkoja, otetaan jäsenet ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli varsinainen jäsen tulee kesken kokouksen paikalle, hän syrjäyttää viimeiseksi ilmoittautuneen varajäsenen.
 
Kokouksessa läsnä olleet hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet merkitään pöytäkirjaan. Pöytäkirjassa erotellaan äänioikeudelliset läsnäolijat äänioikeudettomista. Mikäli jäsen oli läsnä vain osassa kokousta, merkitään ne kohdat, joissa hän oli läsnä. Kesken kokouksen paikalle tuleva merkitään läsnäolevaksi vasta esityslistan seuraavan kohdan alusta alkaen. Kokouksesta kesken asiakohdan käsittelyä poistuva merkitään poistuneeksi edellisen kokonaan käsitellyn kohdan jälkeen.
 
1.9. Suunnittelutapaamiset
 
Puoluehallituksen toiminnan tueksi pidetään säännöllisesti puoluehallituksen, nuorisojärjestön hallituksen ja piiriyhdistysten hallitusten edustajien yhteisiä suunnittelutapaamisia. Tapaamisissa ei tehdä sitovia päätöksiä.
 
2. Varainkäyttö
 
2.1. Raha-asiat hallituksen kokouksessa
 
Seuraavat varainkäyttöön liittyvät asiat (raha-asiat) käsitellään puoluehallituksen kokouksessa:
a) vähintään 300 euron yksittäiset menoerät lukuun ottamatta kannatustuotteiden hankintaa
b) varainkäyttöön liittyvät jatkuvat sopimukset
c) kulukorvauksen myöntäminen
d) liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
e) omaisuuden myynti tai vuokraus, lainan ottaminen ja muut vastaavat asiat.
 
Asiaan liittyvät säännökset: Yhdistyslaki: 23, 35 §; puolueen säännöt: 5 §
 
2.2. Nimenkirjoittajien oikeudet
 
Nimenkirjoittajat voivat puolueen sääntöjen 7 §:n mukaisesti päättää itsenäisesti seuraavista varainkäyttöön liittyvistä asioista:
a) alle 300 euron yksittäiset menoerät
b) kannatustuotteiden hankinta
c) puoluehallituksen hyväksymään sopimukseen perustuvat menoerät.
 
Asiaan liittyvät säännökset: Yhdistyslaki: 36 §; puolueen säännöt: 7 §
 
2.3. Kulukorvauskäytännöt
 
Puolueen luottamustehtäviin liittyviä matkakuluja voidaan korvata vähintään 10 euroa ja enintään 100 euroa edestakaiselta matkalta. Oman auton käytöstä maksettava polttoainekorvaus on 0,21 euroa kilometriltä. Julkisen liikenteen käytöstä maksetaan korvaus kuitteja vastaan. Omavastuu on kummankin osalta 20 euroa ja lisäksi 25 % jäljelle jäävästä summasta. Taksimatkoja ei korvata.
 
Puolueen nimissä olevien puhelinliittymien kuukausimaksut laskutetaan liittymän käyttäjältä. Puhelukuluista käyttäjältä jätetään laskuttamatta enintään 20 euroa kuukaudessa työpuheluiksi merkityistä puheluista (soitettu 152-palvelua käyttämällä).
 
Kulukorvausten maksamisesta päättää puoluehallitus.
 
2.4. Kirjanpito ja kannatustuotekauppa
 
Puolue käyttää tilitoimistoa, joka hoitaa kirjanpidon. Taloudenhoitaja huolehtii kirjanpitoa varten tarvittavien tietojen ja veroilmoituksen toimittamisesta tilitoimistolle ja toimittaa asiakirjat tilintarkastajalle.
 
Taloudenhoitaja huolehtii siitä, että puolueen verkkosivuilla julkaistaan puolueen varainkäytöstä säännöllisesti niin tarkat tiedot kuin on mahdollista yksityisyyden suoja ja muut sellaiset seikat huomioonottaen.
 
Puoluehallitus vastaa tilinpäätöksen laadinnasta ajoissa ja siitä, että tarvittavat asiakirjat toimitetaan tilintarkastajalle kirjanpitolain ja puolueen sääntöjen mukaisten määräaikojen puitteissa.
 
Taloudenhoitaja huolehtii kannatustuotteiden inventoinnista ja hankinnasta sekä päättää tuotteiden hinnat. Katteen on oltava vähintään 50 %, ellei ole erityistä syytä poiketa tästä. Poikkeuksista päättää puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallitus.
 
Asiaan liittyvät säännökset: Kirjanpitolaki: 2:4, 3:6 §; puolueen säännöt: 8, 11 §
 
2.5. Puolue- ja vaalirahoituslakien noudattaminen
 
Taloudenhoitaja huolehtii siitä, että puolue tekee puoluelain edellyttämät ilmoitukset viranomaisille puolueen rahoitukseen liittyen.
 
Kukin puolueen ehdokas vastaa ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain noudattamisesta omalta osaltaan. Puolue antaa ehdokkaille ohjeistuksen lain noudattamisesta.
 
Asiaan liittyvät säännökset: Puoluelaki: 8-8 c, 9 a - 9 e §; laki ehdokkaan vaalirahoituksesta: 2-12 §
 
2.6. Rahankeräyslain noudattaminen
 
Puoluehallitus vastaa siitä, että puolueella on voimassaoleva rahankeräyslupa, sekä lupaehtojen noudattamisesta ja tilitysvelvollisuuden täyttämisestä. Rahankeräystoiminta on pidettävä selkeästi erillään kannatustuotemyynnistä.
 
Asiaan liittyvät säännökset: Rahankeräyslaki: 5-10, 17, 20, 21 §
 
2.7. Luottamustoimi- ja ehdokasmaksut
 
Puoluehallitus suosittaa piiriyhdistyksille, että puolueelle kiintiöidyssä kunnallisessa luottamustoimessa, kuten vaalilautakunnan jäsenenä, muun lautakunnan jäsenenä tai lautamiehenä toimiva henkilö maksaa puolueelle luottamustoimimaksuna 25 % bruttopalkkiosta. Puolueen listalta vaaleissa valittujen ehdokkaiden maksamasta luottamustoimimaksusta päättävät piiriyhdistykset erikseen kunnallis- ja eduskuntavaalien osalta ja puoluehallitus europarlamenttivaalin osalta.
 
Puoluehallitus päättää europarlamenttivaalissa kerättävästä ehdokasmaksusta. Piiriyhdistykset päättävät toimialueellaan eduskunta- ja kunnallisvaaleissa kerättävistä ehdokasmaksuista. Puoluehallitus voi antaa ehdokasmaksuista suosituksen. Ehdokasmaksut tilitetään puolueelle, ellei toisin sovita.
 
3. Puolueen luottamustehtävät
 
3.1. Sääntömääräiset luottamustehtävät
 
Puolueen sääntömääräisiä luottamustehtäviä ovat puoluesihteeri ja taloudenhoitaja, jotka puoluehallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toimikaudekseen. Mikäli puoluesihteeri tai taloudenhoitaja ei ole puoluehallituksen jäsen, hänellä on hallituksen kokouksissa aina läsnäolo- ja puheoikeus.
 
Puoluesihteeri huolehtii puoluehallituksen pöytäkirjojen laadinnasta niistä kokouksista, joissa hän on läsnä, ellei muuta erikseen sovita. Puoluesihteeri käsittelee puolueelle tulevat yleiset yhteydenotot ja jäsenasiat (kuten eroilmoitukset).
 
Taloudenhoitaja huolehtii raha-asioita koskevien päätösten valmistelusta puoluehallitukselle sekä kohdissa 2.4. ja 2.5. tarkoitetuista asioista. Lisäksi taloudenhoitaja valmistelee talousarvion.
 
Asiaan liittyvät säännökset: Puolueen säännöt: 6, 7 §
 
3.2. Muut luottamustehtävät
 
Puoluehallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarvittavat luottamushenkilöt. Kunkin vastuualueen hoitamiseksi voidaan perustaa työryhmä, jolla on yksi tai useampia nimettyjä vastuuhenkilöitä. Työryhmiin voivat kaikki liittyä vapaasti, ellei toisin ole määritelty. Lisäksi voidaan perustaa asiantuntijaryhmiä, jotka keskittyvät puolueohjelman tiettyä osa-aluetta koskevaan tiedonjakoon ja -hankintaan sekä vaikuttamiseen.
 
Puolueella on tulevaisuusryhmä, johon piiriyhdistykset nimeävät edustajia.  Tulevaisuusryhmä valmistelee puolue- ja vaaliohjelmien laatimista ja muuttamista sekä keskeisiä toimintastrategioita ja tekee niistä esityksiä puoluehallitukselle. Tulevaisuusryhmää voi avustaa kuka tahansa, mutta vain piiriyhdistysten nimittämillä jäsenillä on äänioikeus päätettäessä puoluehallitukselle tehtävästä esityksestä.
 
Vastuualueita ovat ainakin:
a) tiedotus
b) verkkoviestintä
c) tapahtumat
d) kansainväliset asiat
e) verkkopalvelut
f) graafinen suunnittelu
g) AV-tuotanto.
 
3.3. Nimittäminen luottamustehtäviin sekä niistä eroaminen ja erottaminen
 
Puoluehallitus nimittää henkilöt luottamustehtäviin. Luottamustehtävästä voi erota ilmoittamalla siitä puoluehallitukselle. Eroaminen merkitään tiedoksi hallituksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa henkilön luottamustehtävästä, jos tämä laiminlyö luottamustoimeen kuuluvat velvoitteet tai aiheuttaa toimessaan vahinkoa puolueelle. Ennen luottamustoimesta erottamista on asianomaiselle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi.
 
4. Erityistä huomiota edellyttävät asiat
 
4.1. Puoluekokouksen koollekutsuminen
 
Puoluekokous kutsutaan koolle yhdistyslain 24 §:n ja puolueen sääntöjen 9-11 §:n mukaisesti. Kokouskutsuun liitetään esityslista ja hallituksen esitykset kokoukselle. Hallitus voi tehdä esityksiä kokoukselle esityslistassa mainituista asioista. Esityksistä on päätettävä kokouksen koollekutsumisesta tehtävän päätöksen yhteydessä.
 
Hallitus ohjeistaa jäsenistöä kokousaloitteiden tekemisessä. Sääntöjen ja puolueohjelman muuttamista koskevat kokousaloitteet on tehtävä niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
Kokouksen koollekutsumisen yhteydessä on päätettävä etäosallistumismahdollisuudesta. Etäosallistumisen käytännöistä on tiedotettava kokouskutsussa.
 
Asiaan liittyvät säännökset: Yhdistyslaki: 20, 23, 24 §; puolueen säännöt: 9-11 §
 
4.2. Vaaleihin liittyvät asiat
 
Puoluehallitus nimittää puolueen vaaliasiamiehet eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa, piiriyhdistykset omalla alueellaan kunnallisvaaleissa.
 
Puoluehallitus päättää vaaliliitosta eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa, piiriyhdistykset omalla alueellaan kunnallisvaaleissa. Eduskuntavaaleissa piiriyhdistys ehdottaa vaaliliittoa puoluehallitukselle.
 
Vaalien ehdokasasettelussa noudatetaan puolueen sääntöjen 13-19 §:ää.
 
Asiaan liittyvät säännökset: Puolueen säännöt: 13-19 §
 
4.3. Poliittiset linjaukset
 
Puoluehallituksen kokouksessa hyväksytään:
a) puolueen nimissä tehtävät kannanotot, linjaukset ja julkilausumat
b) adressin allekirjoittaminen puolueen nimissä
c) puolueen nimissä annettavat lausunnot keskeiseltä asiasisällöltään.
 
Puolueohjelma on puoluelain 3 §:ssä tarkoitettu yleisohjelma. Puolueohjelman muutokset hyväksytään aina puoluekokouksessa. Myös puolueen vaaliohjelmat ja muut poliittiset ohjelmat hyväksytään puoluekokouksessa. Asiasta tulee mainita kokouskutsussa. Kunnallisvaaleissa piiriyhdistys voi hyväksyä paikallisia vaaliohjelmia, jotka eivät saa olla ristiriidassa puolueen vaaliohjelman kanssa.
 
Asiaan liittyvät säännökset: Puoluelaki: 3 §
 
4.4. Puolueen tai hallituksen jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
 
Puolueen jäsenen eroaminen merkitään hallituksen kokouksessa tiedoksi siten, että eronneiden  henkilöllisyys jää ainoastaan hallituksen jäsenten tietoon. Puolueen jäsenen erottamisessa noudatetaan yhdistyslain 14 §:ää ja puolueen sääntöjen 4 §:ää.
 
Puoluehallituksen jäsen voi erota ilmoittamalla siitä hallitukselle. Hallitus voi tällöin:
a) merkitä eroamisen tiedoksi ja olla ryhtymättä muihin toimenpiteisiin tai
b) merkitä eroamisen tiedoksi ja päättää, että hallitusta täydennetään ylimääräisessä puoluekokouksessa tai seuraavassa sääntömääräisessä puoluekokouksessa.
 
Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi erota hallituksesta ja tilintarkastaja tehtävästään ilmoittamalla siitä hallitukselle. Hallitus merkitsee eroamisen tiedoksi ja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin ylimääräisen puoluekokouksen koollekutsumiseksi.
 
Hallituksen jäsenen, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja tilintarkastajan erottamisesta päättää puoluekokous. Hallitus voi päättää esittää erottamista ylimääräiselle tai sääntömääräiselle puoluekokoukselle. Uusi henkilö pyritään valitsemaan erotetun tilalle siinä kokouksessa, joka päättää erottamisesta.
 
Asiaan liittyvät säännökset: Yhdistyslaki: 14, 15, 23 §; puolueen säännöt: 4 §
 
4.5. Esteellisyys
 
Puolueen luottamushenkilö on esteellinen häntä koskevassa yhdistyksen päätöksenteossa, jossa hänen voidaan nähdä hyötyvän yksityisellä tasolla päätöksenteon tuloksesta. Esteellisyyttä ei ole päätettäessä etukäteen tiettyä tapahtumaa koskevasta tai muusta vastaavasta kulukuorvauksesta, joka koskee kaikkia osallistujia tasapuolisesti.
 
Hallituksen jäsen, puoluesihteeri ja taloudenhoitaja ei saa äänestää puoluekokouksessa päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä sellaiselta tilikaudelta, jonka aikana hän on ollut vastuutehtävässä.
 
Asiaan liittyvät säännökset: Yhdistyslaki: 26, 37 §
 
4.6. Henkilötietolain noudattaminen ja rekisteriselosteet
 
Puoluehallitus vastaa siitä, että puolueen toiminnassa noudatetaan henkilötietolakia ja riittäviä tietosuojakäytäntöjä. Puoluehallitus hyväksyy jäsenluettelon ja lahjoittajarekisterin rekisteriselosteet. Puolueen luottamushenkilöillä on vaitiolovelvollisuus heidän luottamustehtävässään tietoonsa saamista henkilötiedoista ja yksityiselämää koskevista asioista.
 
Asiaan liittyvät säännökset: Yhdistyslaki: 11 §; Henkilötietolaki: 5-10 §
 
4.7. Ohjeista poikkeaminen ja ohjeiden muuttaminen
 
Tämä ohje kumoaa sen hyväksymistä edeltävät hallituksen tekemät omia toimintakäytäntöjään koskevat päätökset siltä osin kuin ne ovat ristiriidassa tämän ohjeen kanssa.
 
Ohjeesta voidaan erityistapauksessa kertaluontoisesti poiketa hallituksen päätöksellä. Ohjetta voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä.